ESPEC

  • Japan
  • 81-6-6358-4741, 81-6-6358-4785
  • 81-6-6358-5500, 81-6-6358-4786
  • 3-5-6 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-8550 , Japan